Datum laatste update 8 maart 2014

Welkom op de Web-Site van Marian

Onderstaande teksten zijn mede bepalend geworden voor mijn levensfilosofie
en naar ik hopen mag, voor mijn daaruit voortvloeiende levenshouding.
Het zijn schatten, schitterende wegwijzers, die ik gevonden heb op mijn
zoektocht naar de 'Waarheid' over het Leven.
Ik voel mij zeer dankbaar omdat ik me nu realiseer
dat aan deze ontdekkingsreis nooit een einde komt
en ik wens je veel geluk op de jouwe.

Er is een vrede, die alle begrip te boven gaat, en die verblijft in het hart van hen die in het Eeuwige leven.

Er is een macht die alle dingen vernieuwt, die leeft in hen die het Zelf kennen als Een.

ralph waldo emerson

"There are books, which take rank in our life with parents and lovers and passionate experiences"

"Er zijn boeken, die in ons leven de rol spelen van ouders en geliefden en hartstochtelijke ervaringen"Ralph Waldo Emerson
Amerikaans dichter en filosoof (1803-1882)

De Drie Grondstellingen van het Ene Leven

1. Er is een Grenzeloos Onveranderlijk Beginsel; een Absolute Werkelijkheid die aan al het geopenbaard voorwaardelijk Bestaan vooraf gaat. Het ligt boven het bereik en bevattingsvermogen van iedere menselijke gedachte of uitdrukking.
Het geopenbaard Heelal ligt binnen deze Absolute Werkelijkheid besloten en is een bepaald symbool ervan.

2. Er is een grondwet die de Wet van Periodiciteit genoemd wordt.
Deze wet beheerst de ganse openbaring, hetzij het de openbaring is van een Zonnelogos, door middel van een zonnestelsel, of de openbaring van een menselijk wezen door middel van een vorm. Deze wet heerst eveneens in alle natuurrijken.

3. Alle zielen zijn identiek met de Overziel.
Deze betrekking tussen alle zielen en de Overziel vormt de basis voor het wetenschappelijk geloof in Broederschap. Broederschap is een feit in de natuur, geen ideaal.

Uit; Kosmisch Vuur door Alice A. Bailey

Wereldgebed

Deze aanroep is niet bedoeld voor een speciale groep maar voor de hele Mensheid.
Voor de mensen van alle gezindten en voor de mensen die geloven dat zij atheïst zijn.
De schoonheid en kracht er van liggen in de eenvoud en in de wijze
waarop bepaalde fundamentele waarheden tot uitdrukking worden gebracht,
die door veel mensen als vanzelfsprekend worden aangenomen.

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde nederdale

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen
Het doel dat de Meesters kennen en dienen

En vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht
het Plan op aarde herstellen

*****
Voor meer informatie zie :www.lucistrust.org

Levensomstandigheden die in tegenstelling schijnen te staan tot ons hoogste goed zijn enkel punten van oefening, totdat we die sterkte van karakter verwerven om slechts de volmaaktheid van de Ene te zien en te manifesteren. Wanneer het leven op die manier bezien wordt, verdwijnt alle onaangenaamheid en wordt alles een soort oefenspel, waarin we zien, leven, bewegen en ons bestaan hebben, opdat het bestaande goede zichtbaar kan worden in ons eigen karakter en in onze wereld. Dan is de natuur harmonisch. Alles is harmonie. Alles werkt onder invloed van het Ene Doel. Elke onharmonische toestand in de natuur van de mens vormt het bewijs, dat hij niet in harmonie is met de natuurlijke orde der dingen en het geheim van zijn volmaakte vooruitgang is; altijd elke toestand op zodanige manier te benaderen, dat hij zijn gevoel van innerlijke kalmte bewaart. Dit is onmogelijk, zolang er enig gevoel van afgescheidenheid bestaat van het ingeboren goede dat door alles heen stroomt. De natuur van de mens is eeuwig afgestemd op het goede, want hij is de afstammeling van God en God is goed. Wanneer men zich ervan bewust is, dat het goede dat men in zich heeft er eeuwig en onveranderlijk naar streeft om zich te openbaren in alle dingen en in de eigen aard, is men in harmonie met zichzelf en met het Principe van zijn bestaan. Door eraan te werken het goede aan het licht te brengen dat in elke ervaring besloten ligt, bevindt de mens zich onmiddellijk in die toestand waar dat, wat anderen slecht toeschijnt, de bron wordt van het goede voor hemzelf.

Uit: De Meesters van het verre Oosten
Blz. 459: 6,7
B.T. Spalding

OchtendMiddagAvond
TASTEN NAAR DE WEGZIE NIET WAT ANDEREN DOENWIJSHEID VAN MIJN HOGER IK
Daardoor zullen wij steeds dichter bij eenHierin echter moet uw trouw bestaan: Aan En de mensen zouden tenminste geleidelijk
waarheid komen, die de mens als eende andere mens zult gij ogenblikken aan datgene moeten ontwikkelen, wat zij
verheven moraal in zijn ziel moet griffen:beleven, die snel voorbijgaan; op die voor zichzelf tot uitdrukking kunnen
wanneer gij in de wereld een kwaad ziet,ogenblikken zal hij u voorkomen als brengen met de woorden:
zeg dan niet: hier is een kwaad, dus ietsvervuld van, als doorstraald door het Ik slaap in. Totdat ik wakker wordt zal mijn
onvolkomens, maar vraag: hoe kan ik mijoerbeeld van zijn geest. En dan kunnen- ja ziel in de geestelijke wereld zijn. Daar zal
tot het inzicht verheffen dat dit kwaad opzullen er andere ogenblikken zijn, lange andere zij het hogere wezen, de hogere macht
een hoger plan door de wijsheid, die in detijden komen, waarop de mensen voor u ontmoeten die mijn aardse leven leidt, die
kosmos aanwezig is, in iets goeds wordtduister worden. Gij echter moet leren in in de geestelijke wereld aanwezig is, die
veranderd?dergelijke tijden te zeggen: De geest maaktom mijn hoofd zweeft. Daar zal zij haar
Hoe kom ik zover dat ik tot mijzelf kanmij sterk: Ik denk aan het oerbeeld. Eens genius ontmoeten. En wanneer ik weer
zeggen: dat gij iets onvolkomens zietzag ik het immers. Geen misleiding, geen ontwaak zal ik de ontmoeting met mijn
berust daarop, dat gij nog niet zover bent,schijn ontneemt het mij. engel gehad hebben. De vleugels van mijn
het volkomene ook van dit onvolkomene inStrijd voortdurend om dit beeld, dat gij genius zullen mijn ziel beroerd hebben.
te zien.Daar, waar de mens een kwaadhebt gezien, te behouden. Deze strijd
ziet, moet hij in zijn eigen ziel schouwenbetekent trouw. En wanneer gij op deze Uit: Samen met de Ander
en zich afvragen; hoe komt het dat ik hier,wijze ernaar streeft, trouw te zijn, zult gij (teksten en gebeden)
waar het kwaad mij tegemoet treedt, nietde andere mens met beschermende Rudolf Steiner en Christian Morgenstern
zover ben het goede in dit kwaad te herkennen?krachten als die van een engel nabij zijn.
Rudolf SteinerRudolf Steiner Rudolf Steiner

Een verhaal voor alle tijden

koolmeesje in de sneeuw

Zeg mij eens hoeveel een sneeuwvlok weegt, vroeg een koolmees aan een wilde duif. 'Niets, minder dan niets', was het antwoord. 'In dat geval moet ik je een mooi verhaal vertellen', zei de koolmees. Ik zat op een tak van een spar, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen, niet erg, geen razende sneeuwstorm, nee, net als een droom, zonder pijn en zonder geweld. Omdat ik niets beters te doen had, telde ik de sneeuwvlokken op de twijgen en naalden van mijn tak. Het aantal was precies 3.741.952. Toen de 3.741.953ste op de tak viel, niets, minder dan niets zoals jij zegt- brak de tak. Toen hij dat gezegd had, vloog de koolmees weg. De duif, die sinds Noach's tijd een autoriteit was op dat gebied, dacht een ogenblik na over dat verhaal en zei tenslotte in zichzelf,
'Misschien ontbreekt maar de stem van één mens om vrede in de wereld te brengen'.

Kurt Kauter (1913-2002)

marie von ebner-eschenbach Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

Alle andere teleurstellingen zijn gering in vergelijking tot die welke we bij onszelf beleven.

Veel mensen denken dat zij een fout die ze hebben toegegeven niet meer hoeven af te leren.

De consequenties van onze goede daden vervolgen ons onverbiddelijk en zijn vaak moeilijker te dragen dan die van onze slechte.

Paracelsus

robert browning

Waarheid woont in onszelf; het komt niet voort
Uit uiterlijke dingen, wat g'ook moogt geloven
Er is een innerlijkste kern in ons
Waar waarheid in haar volheid woont; en rondom
Kapselt dan muur na muur het grove vlees geleidelijk haar in.
................En te weten
Dat 't meer bestaat in 't openen van een weg
Waar de gevangen schoonheid kan ontvluchten,

Dan om een binnenkomen te verschaffen aan het licht
dat buiten is.

Robert Browning (1812-1916)

De Gulden Regel

Bahá'i Geloof Boeddhisme
Gezegend is hij die zijn broeder verkiest boven zichzelf.
-Bahá'u'lláh, Tafelen van Bahá'u'llah, 71
Kwets anderen niet op een manier die u kwetsend zou achten voor uzelf.
-Udãna-Varga, 5:18
Christendom Confusianisme
Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus.
-Mattheüs 7:12
Doe anderen niet aan wat gij niet wilt dat anderen u aandoen.
-Analecten 15:23
Hindoeïsme Islam
Dit is wat plicht betekent: doe anderen niets wat u pijn zou doen als het u werd gedaan.
-Mahãbhãrata 5:1517
Niemand van u is een gelovige tot hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.
-Soenna
Jainisme Joodse Leer
Bij geluk en lijden, in vreugde en smart, moeten wij alle schepselen zien zoals wij onszelf zien.
-Mahãvira, de 24ste Tirthankara
Wat bij u weerzin oproept, doe dat uw medemens niet. Zo is de wet:al het overige is toelichting.
-Talmoed, Shabbat 31a
Amerikaans-indiaanse traditie Religie van de Sikhs
Eerbied voor alle leven is het grondbeginsel.
Ook; Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voordat ik een mijl in zijn moccasins heb gelopen.
-De Grote Wet van Vrede
Schep geen vijandigheid jegens wie dan ook, want God is in ieder van ons.
-Udana-Varga, 5:18
Leer van Zarathoestra -Met dank aan: The Temple of Understanding, A Global Interfaith Association
Headquarters, Cathedral of St. John the Divine, New York, NY.
Alleen dat karakter is goed dat aan anderen niet doet wat niet goed is voor hemzelf.
-Dãdistan-i-Dinik, 94:5
Bron: Sunrise maart/april 1994

Ik zend een liefdevolle gedachte uit naar de hele wereld.

Mogen alle levende wezens de oorzaken van geluk kennen.

         

The bright blue rose. Heldere blauwe roos.
I scimmed across black water, without once submerging. Ik gleed over zwart water, zonder onder te gaan.
Onto the banks of an urban morning,Op weg naar de oevers van een steedse ochtend,
that hungers the first light.waar alles wacht op de dageraad.
Much, much more than mountains ever do.Veel meer dan de bergen ooit zullen doen.
And she is like a gost beside me.En zij is als een geest naast me.
Goes down with the ease of a dolphinGaat onder met het gemak van een dolfijn
and emerges unlearned, unshamed, unharmed.komt weer boven zo puur, zonder schaamte, onbevangen
For she is the perfect creature,Want zij is het perfecte schepsel,
natural in every feature and I am the geekNatuurlijk in elk opzicht en ik ben de zonderling
with the alchemisy's stone.met de steen van de alchemist.
And it is a holy thing and it is aEn het is een heilig iets, en het is een
precious time and it is the only way.bijzonder moment, en het is de enige weg.
Forget-me-nots among the snow.Vergeet-me-nietjes in de sneeuw.
It's always been and so it goes.Zoals het altijd was en zal blijven.
To ponder His death and His life eternally.De gedachten over Zijn dood en Zijn eeuwig leven.
For all of you who must discover.Voor eenieder die moet ontdekken.
For all who seek to understand.Voor allen die zoeken, willen begrijpen.
For having left the path of others.Wanneer je begaande paden hebt verlaten.
You find a very special hand.Dan vind je die bijzondere hand
One bright blue rose outlives all those.Een heldere blauwe roos overleeft ze allen.
Two thousand years and still it goes.Tweeduizend jaren en het gaat nog door.
To ponder His death and His live eternally.Om Zijn dood en eeuwig leven te overdenken.
One bright blue rose outlives all those,Een heldere blauwe roos overleeft ze allen,
Two thousand years and still it goes.....Tweeduizend jaren en het gaat nog door.....

Keltisch lied gezongen door Mary Black

Tekst J.M. MacCarthy MCPS

HOME

Valid XHTML 1.0 Strict